CÁC PHÒNG BAN CỦA KVIP

Ban Giám đốc

Giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ của Ban Giám đốc

Phòng Hành chính - Quản trị

Giới thiệu về chức năng nhiệm vụ của phòng Hành chính - Quản trị

Phòng Kế hoạch - Kinh doanh

Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ của phòng Kế hoạch - Kinh doanh

Phòng Cơ khí

Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ của Phòng Cơ khí


Phòng Chế biến Nông sản

Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ của Phòng Chế biến Nông sản

Phòng Chế biến Thủy sản

THEO DÕI CHÚNG TÔI

VƯỜN ƯƠM CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - HÀN QUỐC

Địa chỉ: đường số 8, KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ